baner baner2 baner3 baner4 baner5 baner6 baner7

Zespół Stowarzyszenia Śpiewaczego "Harmonia"

Paryż 2012r.

Asyż, lipiec 2013r.

Podsumowanie działalności chóru  2017 w roku. 
 
 

Rok 2017 to kolejny, już 131 rok działalności naszego chóru. Podczas walnego zgromadzenia zostało przedstawione podsumowanie naszej działalności. Dziękujemy wszystkim sympatykom chóru - dzięki Wam i dla Was śpiewamy.

 

 

 

 

KALENDARIUM WYDARZEŃ 2017 ROKU

 

05.01.2017 r.

Pierwsza próba chóru w NOWYM ROKU -2016.!!!

Próba generalna przed koncertem kolęd w archikatedrze łódzkiej.

 

   06.01.2017 r.

Bazylika Archikatedralna im. Św. St. Kostki; Święto Trzech Króli w Łodzi, ul. Piotrkowska 265. KONCERT NOWOROCZNY. Chór Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA został przedstawiony zebranym w świątyni miłośnikom muzyki chóralnej przez proboszcza parafii katedralnej ks. prałata Ireneusza Kuleszę. Nasz zespół został ciepło przyjęty oklaskami. Podczas koncertu słowa Ewangelii wg Św. Łukasza (Łk2) o Narodzeniu Pańskim czytał Marek Targalski, aktor Teatru Logos w Łodzi. W ten sposób koncert zyskał charakter nastrojowego spektaklu. To podobało się słuchaczom, czego wyrazem były gromkie brawa „na stojąco”, jakimi zostali obdarowani wykonawcy i dyrygent na zakończenie.

Chórami dyrygował dr hab. Jerzy Rachubiński.

 

7.01.2017 r.

 

 

 „OPŁATEK” w siedzibie Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA w Łodzi.

Noworoczna wizyta duszpasterska ks. biskupa Adama Lepy.

Tradycyjnie, na zaproszenie zarządu i członków stowarzyszenia z opłatkiem przybył do siedziby stowarzyszenia ks. bp. Adam Lepa.

Oprócz członków stowarzyszenia na spotkanie opłatkowe przybyli również zaproszeni goście:

Jolanta Chełmińska - była wojewoda woj. łódzkiego

Jadwiga Jankowska - była posłanka na Sejm RP

państwo Jadwiga i Marek Kamińscy - redakcja NIEDZIELI (łódzkiej)

zaproszeni członkowie honorowi, wspierający, sympatycy i sponsorzy,

byli również przedstawiciele Akademickiego Chóru PŁ - Maciej i Anna Kwaszewscy.

Chór HARMONIA zaprezentował gościom krótki koncert kolędowy pod kierunkiem dr hab. Jerzego Rachubińskiego

 

 

17.01.2017r.

 

 

próba chóru w siedzibie nowe partytury dwóch utworów, które zostaną włączone do repertuaru chóru HARMONIA:

KRZYŻU ŚWIĘTY - oprac. Feliks Rączkowski (oprac. Jerzy Rachubiński - 2012)

UBI CARITAS - Ola Gjeilo ( Norwegia).

 

26.01.2017 r.

 

Partytury trzech następnych utworów, które zostaną włączone do repertuaru chóru HARMONIA:

STABAT MATER - komp. Zoltan Kodaly ( 1882- 1967) w oprac. J. Rachubińskiego (w roku 2008).

AGNUS DEI - komp. Sherii Porterfield

PASJA wg św. Mateusza - komp. J. S. Bach - chorał Wenn ich einmall soll scheiden

 

06.02.2017r.

 

Ferie zimowe odpoczywamy!!

 

07.02.2017r. - 13.02.2017 r.

 

Dyrygent chóru dr hab. Jerzy Rachubiński nieobecny - rehabilitacja.

W tym czasie próby z chórem prowadzili: Małgorzata Ircha oraz Tomasz Klauze.)

 

07.02.2017 r.

 

Zebranie zarządu stowarzyszenia w siedzibie - godz 17:30.

Protokół z zebrania - do wglądu w zarządzie stowarzyszenia.

 

11.02.2017 r.

 

Udział chóru w uroczystości sakramentu ślubu kościelnego

w sanktuarium pw. Św. Antoniego Padewskiego w Łagiewnikach.

Na zaproszenie kol. Jadwigi Sztendel sopran), nasz zespół brał udział w uroczystej mszy świętej, podczas której sakrament ślubu przyjęli: wnuk Jadzi Sztendel - Jacek Sztendel i ani Aleksandra Szczepaniak.

Chór uświetnił uroczystość śpiewem utworów sakralnych pod zastępczym kierunkiem kol. prezes Małgorzaty Irchy. Oprawa muzyczna mszy św. Rafał Nyk – organista sanktuarium w Łagiewnikach.

 

14.02.2017 r.

 

Serdeczne powitanie p. profesora J. Rachubińskiego po dłuższej nieobecności. Pracujemy nad repertuarem koncertu wielkopostnego, który odbędzie się 07.04.2017r. w Zamościu. Nasz zespół otrzymał zaproszenie do udziału w koncercie od Chóru ZIEMI ZAMOJSKIEJ CONTRA.

 

27.02.2017 r.

 

Cmentarz rzymskokatolicki pw. Św. Antoniego „Na Mani” ul. Solec 11 w Łodzi. Udział chóru Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA w pożegnalnej mszy świętej oraz uroczystościach pogrzebowych koleżanki Zofii Sowy. Oprawę muzyczną ceremonii stanowiły utwory sakralne, śpiewane przez chór HARMONIA pod kierunkiem dr hab. Jerzego Rachubińskiego.

Śp. ZOFIA SOWA (ur .w Warszawie) - członek stowarzyszenia od roku 1952, śpiewała w głosie sopranowym od roku 1952. Zm. 19.02.2017r. w wieku 92 lat. Słowa ostatniego pożegnania i podziękowań za działalność kol. Zosi Sowy w imieniu zarządu i członków stowarzyszenia wygłosił w-ce prezes stowarzyszenia Karol Stasiński. Przekazał również wyrazy głębokiego współczucia całej rodzinie Sowów.

Kol. Zofia Sowa, w roku 2011 została uhonorowana za wieloletnie, zaangażowane działanie na rzecz stowarzyszenia i postawę społeczną wobec innych, wewn. odznaczeniem stowarzyszenia, medalem „dla najdłużej działających członków stowarzyszenia”. Zosia, znana była również jako działaczka społeczna w łódzkim środowisku harcerskim

Zosiu, zachowamy Cię w żywej pamięci na zawsze, jako koleżankę bardzo życzliwą i serdeczną. Dziękujemy, że byłaś z nami.

W chórze HARMONIA śpiewał i działał aktywnie także mąż Zosi – Jerzy ( bas ), którego pożegnaliśmy w październiku 2013r., wieloletni członek zarządu, honorowy członek stowarzyszenia.

 

28.02.2017 r.

 

 

OSTATKI W HARMONII!!!

 

Mamy dużo pracy nad nowymi utworami, które zaprezentujemy w katedrze w Zamościu w m-cu kswietniu 2017r. Ale atmosfera lekcji wcale nie była poważna!

 

25.03.2017r

 

 

WALNE ZGROMADZENIE członków Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA w siedzibie stowarzyszenia, zebranie sprawozdawczo - wyborcze.

Zebranych przywitała prezes stowarzyszenia Małgorzata Ircha, w tym powitała kierownika artystycznego stowarzyszenia dr hab. Jerzego Rachubińskiego oraz seniora i członka honorowego stowarzyszenia Walentego Kałużnego. Tradycyjnie, minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych członków, ostatnio odeszła od nas kol. Zofia Sowa (19.02.2017r.).

 

Przewodnicząca zebrania prezes |Małgorzata Ircha prowadziła obrady wg porządku:

I. część sprawozdawcza

- wręczenie legitymacji nowym członkom

II. część wyborcza (zakończyła się trzyletnia kadencja zarządu wybranego dnia 23.03.2014r.

Odczytano sprawozdania za rok 2016: z działalności artystycznej stowarzyszenia, finansowe ( skarbnika) i z przepływu środków pieniężnych, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego

Sprawozdania i bilans za rok 2016 zostały zatwierdzone jednogłośnie. Absolutorium dla ustępującego zarządu zostało udzielone przez wszystkich głosujących, przy jednym głosie wstrzymującym się.

Następnie, prezes M. Ircha wręczyła legitymacje nowym osobom przyjętym w poczet członków stowarzyszenia: Krzysztof Kruszyński, Grzegorz Łasek, Wojciech Fortuna, Ewa Sporna, Anna Walczak.

Przystąpiono do powołania komisji skrutacyjnej, w skład której weszły osoby zaproponowane z sali: Katarzyna Rachubińska, Tomasz Klauze, Bożena Brycht. Komisja skrutacyjna jw. stwierdziła zdolność Walnego Zgromadzenia do przeprowadzenia wyborów, przy obecności 43 osób uprawnionych do głosowania. Głosowanie odbyło się zg. z procedurami.

 

KOMUNIKAT komisji skrutacyjnej:

 

Wybory wyłoniły nowego prezesa i zarząd na następną - trzyletnią kadencję – do 25.03.2020 r. Ukonstytuowanie nastąpi 28.03.2017r.

 

26.03.2017 r.

niedziela; Udział chóru HARMONIA we mszy świętej w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi ul. Nawrot 104.

 

Na zaproszenie proboszcza parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi ks. Wiesława Kamieńskiego, chór HARMONIA stanowił oprawę muzyczną mszy świętej o godz. 13:00.

Po uroczystej mszy świętej chór zaprezentował koncert utworów pasyjnych. Dyrygował dr hab. Jerzy Rachubiński. Ks. proboszcz Wiesław Kamieński w serdecznych słowach podziękował dyrygentowi i naszemu zespołowi za występ. Jednocześnie, skierował zaproszenie dla chóru na następną wizytę w świątyni w dniu 29.06.2017r., na uroczystości odpustowe w parafii. Zaproszenie zostało przyjęte - serdecznie dziękujemy.

 

28 03 2017 r.

 

Pierwsze zebranie nowo wybranego zarządu stowarzyszenia

po Walnym Zgromadzeniu.

 

SKŁAD ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ŚPIEWACZEGO HARMONIA w Łodzi, ukonstytuowany dnia 28.03.2017r. na nową kadencję, po wyborach na Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.03.2017r.

 

MALGORZATA IRCHA - prezes (wybrana ponownie)

JOLANTA KALISZEWSKA - wiceprezes

KAROL STASIŃSKI - wiceprezes

HALINA SMURZYŃSKA - skarbnik

MAGDALENA PACHOLSKA - sekretarz

ELŻBIETA BARSKA – menadżer , promocji i PR

WOJCIECH NIKODEMSKI - gospodarz (+ opieka nad nutami)

IRENA GÓROWSKA - gospodyni

ANDRZEJ DZIEDZIC - inspektor

WŁODZIMIERZ ORZECHOWSKI- inspektor

BOROWSKA BOŻENA - kronika

GRALEWSKA BARBARA - kronika

PEŁKA HALINA - komisja rewizyjna

SZYCHOWSKA ANNA - komisja rewizyjna

ZIELIŃSKI STANISŁAW - komisja rewizyjna – przewodniczący

SĄDU KOLEŻEŃSKI

ANNA ORZECHOWSKA - przewodnicząca

ANDRZEJ MIŚKIEWICZ - członek

BOŻENA BRYCHT - członek

 

04. 04. 2017 r

 

Zebranie zarządu Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA w siedzibie stowarzyszenia. (godz. 17:30)

Na zebraniu obecni byli członkowie zarządu:

Jolanta Kaliszewska, Górowska Irena, Halina Smurzyńska, Andrzej Dziedzic, Barska Elżbieta, Ircha Małgorzata, Stasiński Karol, Pełka Halina, Nikodemski Wojciech, Magdalena Pacholska.

Porządek zebrania:

  1. Sprawy wyjazdu do Zamościa

  2. Wolne wnioski

  3. Rozpatrywanie podań

  4. Wolne wnioski

Protokół z zebrania – do wglądu w sekretariacie zarządu.

 

07.04.2017 r.

 

Wyjazd chóru HARMONIA do ZAMOŚCIA. Na zaproszenie Chóru Ziemi Zamojskiej „CONTRA” - organizatora koncertów pasyjnych „CRUX CHRISTI – ZAMOŚĆ - 2017” nasz zespół złożył wizytę w Zamościu, by w dniu 8 kwietnia 2017r. wziąć udział w jednym z nich. (koncerty trwały od 23.03.2017. - do 09.04.2017r.)

Program pobytu w Zamościu:

W sobotę 08.04.2017r., od godz. 10:00 zwiedzaliśmy piękny Zamość z przewodnikiem turystycznym panem Andrzejem Bużantowiczem, który oprowadzał naszą.grupę po mieście. Spacer po Zamościu rozpoczął się pod Bramą Lwowską (1820r.), gdzie obecnie swoją siedzibę ma Orkiestra Symfoniczna im. K. Namysłowskiego (dawniej: Orkiestra Włościańska)..Potem poszliśmy.ulicą Grodzką, która prowadzi na Rynek Wielki,.gdzie w północnej pierzei stoi przepiękny ratusz z 52 metrową wieżą. Dookoła rynku, podziwiamy arkadowe kamienice (ormiańskie) z podcieniami .Doskonale odrestaurowane. Następnie weszliśmy do pięknej.Katedry Zamojskiej .pw. Zmartwychwstania Pańskiego i Św. Tomasza Apostoła.Została.ufundowana .przez założyciela.miasta.kanclerza Jana Zamojskiego (budowano.ją w latach:

.1587- 98)..Budynek Katedry jest zabytkiem o najwyższej wartości historycznej .i artystycznej nowożytnej architektury w Polsce. Potem, idąc dalej, ujrzeliśmy okazałe mury twierdzy, nadszańce i bastiony miasta, także rotundę artyleryjską (1825-1831), w której obecnie mieści się Muzeum Martyrologii Polaków i Pacyfikacji Dzieci Zamojszczyzny z czasów II wojny światowej.Minutą ciszy i chwilą zadumy uczciliśmy pamięć ofiar wojny i tego miejsca.Tego samego dnia, tj. 8 kwietnia 2017r. o godz 19:00, w Katedrze Zamojskiej przed ołtarzem głównym, odbył się koncert muzyki pasyjnej „ Crux Christi - Zamość 2017 ”z udziałem:Chóru Ziemi Zamojskiej CONTRA - pod kierunkiem Katarzyny Wasilewskiej (wystąpił jako pierwszy),skrzypce solo -.Władysław Swacha oraz:.Chóru Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA z Łodzi, pod dyrekcją - dr hab. Jerzego Rachubińskiego.

Wieczorem,odbyło się sympatyczne spotkanie.integracyjne obu chórów w Sali jadalnej hotelu ORZEŁ, gdzie gospodarze podjęli nas wspaniałą kolacją.w bardzo miłej atmosferze. Swoją.obecnością spotkanie uświetnił ks. Tomasz.Źwiernik, którego niesamowitą osobowość członkowie chóru HARMONIA poznali podczas podróży i pobytu w Chorwacji w sierpniu 2015r.

 

Ostatniego dnia pobytu w Zamościu tj.w niedzielę 09.04.2017 r., chór HARMONIA uświetnił śpiewem mszę świętą o godz. 9:00 w kościele parafialnym.pw. Świętego Michała Archanioła w Zamościu. Tam, został mile przywitany i przedstawiony przybyłym do świątyni.parafianom przez duszpasterza celebrującego niedzielną eucharystię. Nasz zespół.wystąpił z krótkim koncertem pieśni pasyjnych przed ołtarzem głównym kościoła. Koncert został gorąco przyjęty. Potem, już indywidualnie, każdy z nas,spędził 2 godz.w Zamościu,.podziwiając jego uroki,tym bardziej, że na Wielkim Rynku.odbywał się właśnie kolorowy jarmark wielkanocny. Można było podziwiać wyroby rękodzielnicze i folklor regionalny, kupić pamiątki.

 

Serdecznie dziękujemy zarządowi i czonkom chóru CONTRA za zaproszenie

do Zamościa, gdzie nasz zespół był wspaniale goszczony i zaopiekowany przez

gospodarzy. Jesteśmy zachwyceni i oczarowani organizacją oraz atrakcjami.pobytu w Zamościu. Przez dwa dni członkowie chóru HARMOMNIA mieszkali w zajeździe ORZEŁ

w Zamościu,.ul. Lipska 63C, w.świetnych.warunkach hotelowych w odległości zaledwie.15 minut.drogi pieszo.od pięknej Zamojskiej Starówki. Zarząd stowarzyszenia już myśli o zorganizowaniu rewizyty Chóru Ziemi Zamojskiej.CONTRA w naszym mieście.

 

13.04.2017 r.

 

Spotkanie chórzystów i p. profesora Jerzego Rachubińskiego.

Tego dnia, choć była to tylko próba chóru , jak zawsze we wtorek, to jednak był

o bardzo wyjątkowe.

Pan prof. Jerzy Rachubiński przyniósł nuty piosenki z repertuaru zespołu „Czerwony Tulipan” do słów Marioli Platte pt.: „Jedyne co mam to złudzenia”, którą opracował

na cztery głosy.

 

14.04.2017 r.

 

 

Bazylika Archikatedry Łódzkiej – msza św. intencyjna o zdrowie dla p. prof. Jerzego Rachubińskiego.

 

17 – 18 04.2017 r.

Święta Wielkanocne !!!

 

09.05.2017 r

 

 

 

Zebranie zarządu Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA

w Łodzi w siedzibie stowarzyszenia.

Zarząd stowarzyszenia omówił nast. tematy:

- przyjęcie w poczet członków stow. 4 osób, jako „członków wspierających”

- skreślenie z listy członków stow. - 2 osób

- ustalenie wysokości składki członkowskiej dla seniorów, powyżej 80 roku życia

- spr. ustalenia terminu rewizyty chóru CONTRA z Zamościa

- spr. Artystyczne, nagranie albumu CD z utworami patriotycznymi ( koszty emisji płyty CD), ustalenie daty i miejsca sesji nagraniowych. Wobec spraw, wymagających głosowania wszystkich członków stowarzyszenia, ustalono termin zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 maja 2017r.

 

Pełny protokół z zebrania – do wglądu w sekretariacie zarządu stowarzyszenia.

16.05.2017 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia.

(skrót najważniejszych spraw poruszonych na zebraniu)

Na wniosek prezesa stowarzyszenia - Małgorzaty Irchy, i po przeprowadzonym głosowaniu (zg. z procedurami):

- przyjęto nowe osoby w poczet członków wspierających stowarzyszenia:

Elżbieta Stasińska, Jarosław Smurzyński, Ewa Iwańska i Tomasz Iwański.

- skreślono z listy członków stow. 2 osoby: Lucyna Starczewska i Rafał Antcza

oraz:

- ustalono, że sesja nagraniowa albumu CD z utworami patriotycznymi odbędzie się w siedzibie stowarzyszenia w dniach: 6 i 8 czerwca 2017r. ( uzgodniono z realizatorem dźwięku - p. Krzysztofem Sztekmilerem)

- obniżono wysokość składki członkowskiej dla seniorów powyżej 80 roku życia, do kwoty: 1 zł/ m-c.

- zaproponowano termin rewizyty w Łodzi Chóru Ziemi Zamojskiej CONTRA w dniach: 29.09 – 01.10 2017r. Zakwaterowanie - 25 osób w Hotelu Mazowieckim. (ustalenie programu pobytu w Łodzi naszych gości).

Pełny protokół z zebrania - do wglądu w sekretariacie zarządu s towarzyszenia.

 

06.06.2017 r.

 

Pierwsza sesja nagraniowa chóru HARMONIA do albumu z utworami patriotycznymi”TA NASZA PIEŚŃ”

Chórem dyryguje: Kierownik Artystyczny Stowarzyszenia - dr hab. Jerzy Rachubiński. Realizator dźwięku – Krzysztof Sztekmiller.

Sesje następne odbyły się: 08.06.2017r. i 13.06.2017r.

 

14.06.2017 r.

 

Cmentarz rzymskokatolicki ”Na Mani” pw. Św. Antoniego w Łodzi, ul. Solec 11. Chór HARMONIA uczestniczy w uroczystości ostatniego pożegnania i ceremonii pogrzebowej pani ANNY IRCHY - mamy Małgorzaty Irchy - prezesa stowarzyszenia. Uroczystej mszy świętej pożegnalnej przewodniczył ks. bp. Adam Lepa, któremu towarzyszyli: ks. Tadeusz Weber - proboszcz parafii pw. MBZ w Łodzi i ks. Paweł Stołowski - proboszcz parafii Św. Ojca Pio w Kalonce. Ks. Paweł Stołowski przywołał wspomnienie o pani ANNIE, która była wspaniałą żoną i matką o wielkiej dobroci i serca, tworzącą wspaniałą atmosferę rodzinną w domu, gdzie każdy czuł się bezpiecznie.Pani Anna Ircha była wieloletnim i zasłużonym członkiem wspierającym Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA w Łodzi. Praca społeczna dla stowarzyszenia była dla NIEJ i całej rodziny bardzo ważnym elementem życia, to tworzyło klimat dnia codziennego w domu państwa Irchów. W atmosferze wydarzeń i problemów chóru HARMONIA wychowywały się również dzieci. Pani Anna z radością uczestniczyła wydarzeniach artystycznych chóru, wyjazdach festiwalowych i różnych uroczystościach. Z wielkim zaangażowaniem wspierała męża Jerzego, który był czynnym chórzystą zespołu (1963-1991) i wieloletnim zasłużonym prezesem stowarzyszenia (także honorowym). W imieniu Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA w Łodzi, słowa głębokiego żalu i współczucia z powodu straty mamy przekazał Małgorzacie Ircha oraz jej całej rodzinie - Karol Stasiński. Pamięć o pani Annie i wdzięczność za jej wielki, bezinteresowny wkład pracy dla stowarzyszenia pozostanie na zawsze w sercach członków stowarzyszenia. Dziękujemy, że była zawsze z nami.

 

26.06.2017 r.

 

 

Próba przed występem w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Łodzi; próbę prowadził student IV roku Akademii Muzycznej oraz dyrygent dr hab. Jerzy Rachubiński.

27.06.2017 r.

Próba chóru w OSM przy ul. Sosnowej w Łodzi prowadził dr hab. Jerzy RachubińskiPo próbie, odbyła się sesja zdjęciowa chóru w strojach galowych – do albumu muzycznego płyty CD z nagranymi utworami patriotycznymi.

 

29.06.2017 r.

 

Kościół pw. ŚW. Apostołów Piotra i Pawła w Łodzi ul. Nawrot 104. 

Chór HARMONIA uczestniczy w uroczystej mszy św. w intencji patronów kościoła

Św. Piotra i Pawła na zaproszenie proboszcza parafii ks. Wiesława Kamieńskiego,

dając oprawę muzyczną śpiewem chóralnym.

Po mszy świętej, chór zaprezentował koncert chóralny.

Dyrygował: dr hab. Jerzy Rachubiński.

W podziękowaniu, chór został zaproszony przez ks. Wiesława Kamieńskiego

na poczęstunek zorganizowany z okazji uroczystości odpustowych w parafii.

Serdecznie dziękujemy księdzu Wiesławowi i parafianom.

 

LIPIEC- 2017

 

 

02.07.2017 r. - Wyjazd chóru HARMONIA (części członków chóru ) wraz z dyrygentem dr hab. Jerzym Rachubińskim do HISZPANII na Międzynarodowe Warsztaty Chóralne

w CALELLA - region Katalonia. (powrót: 14.07.2017r.)

Wyjazd z Łodzi autokarem, spod siedziby HARMONII w dniu 02.07.2017r., godz. 12:20 (niedziela).

Po południu 3 lipca o godz. 16:30 jesteśmy na miejscu docelowym, w pięknym miasteczku CALELLA nad Morzem Śródziemnym. W Hotelu MARISOL czekamy na zakwaterowanie do godz. 17:00, gdyż właśnie trwa sjesta.

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY CHÓRALNE w HISZPANII CALELLA (Katalonia) 03 – 12.07.2017r. ORGANIZATOR: FUNDACJA MORZE KULTURY w Szczecinie Iwona Wiśniewska–Salomon.

Warsztaty chóralne w hiszpańskiej CALELLI prowadzili dyrygenci:

 

LUCIA BERESOVA - ur. w Słowacji, ukończyła podyplomowe studia chórmistrzowskie w Bydgoszczy i studia doktoranckie w Krakowie. Jest dyrygentem chórów mieszanych Cor Polifonic Sagrada Familia de Barcelona.

 

PAWEŁ OSUCHOWSKI - absolwent Akademii muzycznej w Krakowie. Od roku 2008 pełni funkcję Dyrektora Art. Fundacji Akademia Muzyki Dawnej - Szczecin

 

IWONA WIŚNIEWSKA SALAMON - Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu, ukończyła Podyplomowe Studium Emisji Głosu i podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Bydgoszczy.W roku 2011r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuki muzycznej

w AM w Poznaniu. Odznaczona brązowym medalem Zasłużony Kulturze GLORIA ASTIS.

 

JERZY RACHUBIŃSKI - absolwent i wykładowca A M w Łodzi, od roku 2012

- dr habilitowany nauk muzycznych. Od 1991r. kier art. Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA w Łodzi, od roku 1993 Kier. Artystyczny Chóru Politechniki Łódzkiej. Należy do rady artystycznej łódzkiego oddz. P Z CH i O, organizującego Festiwal

Canto Lodziensis. Odznaczony medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej w 2006r.

i brązowym medalem Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS w 2016r.

 

W warsztatach uczestniczyły chóry: 

ze Szczecina - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, z Łodzi - Stow. Śpiewacze HARMONIA, Żnin - Chór Męski, Chór z Inowrocławia i Gorlic oraz kilku chórzystów z Zielonej Góry. Na koncercie w CALELLA i Barcelonie wystąpił gościnnie chór z Islandii. 

CALELLA - miasto kurort, zlokalizowane na wybrzeżu Morza Śródziemnego w środkowej części Costa del Maresme (Costa Brava), miasto i gmina w półn.- wschodniej Hiszpanii rejon Katalonia, 53 km od centrum Barcelony. CALELLA liczy 650 lat historii, posiada latarnię morską, 3 km plaży, ok. 18300 mieszkańców. Kościół pw. Św. Marii

i Św. Mikołaja zbudowano w XVIII w. na miejscu innego, starszego kościoła na Starym Mieście - neoklasycystyczna budowla z barokowym wejściem i dzwonnicą. 

Program pobytu w CALELLA – wydarzenia:

04 - 07.07.2017r . – intensywne próby w sali gościnnej Hotelu Mariol, czas wolny

08.07.2017r. - sobota; całodzienna wycieczka do BARCELONY- 53km od CALELLA,

w programie zwiedzanie: Park Guell z Muzeum Gaudiego - w północno-centralnej części Barcelony, zaprojektowany przez Antonio Gaudiego, na życzenie przemysłowca barcelońskiego Eusebi Guell, budowany w latach 1914-1920. Znajdują się tu dwa domy Antonio Gaudiego

Stadion Camp-Nau – FC Barcelona z 1982r., Stadion Olimpijski; Plac Hiszpański , Plac Kataloński; Wzgórze Montjuic - park rozrywki (żydowskie wzgórze); Główna ulica Barcelony - La Rampla – łącząca Plac Kataloński z portem, mieści się tam targ miejski; Kolumna Kolumba; Katedra pw. Św. Eulalii – patronki Barcelony, udział we mszy świętej,

gościnny występ chóru z Islandii i spontaniczny koncert uczestników warsztatów chóralnych, w tym chóru HARMONIA.

09.07.2017r. - niedziela, godz. 11:00. CALELLA; Kościół pw. Santa Maria i Sant Nicolau w Rynku Starego Miasta. Po mszy świętej uroczysty koncert chóralny uczestników warsztatów chóralnych, Gościnny występ chóru z Islandii. Wręczenie dyplomów uczestnictwa.Po południu: wyjazd do MONTSERRAT - 50 km od Barcelony, miejsca kultu Czarnej Madonny La Moreneta z Katalonii. Udział we mszy świętej w sanktuarium Matki Bożej Czarnej Madonny, spontaniczny koncert chóralny.

Z Montserra jedziemy do BARCELONY na Plac Hiszpański, by wieczorem o godz. 21:30 zobaczyć niesamowity pokaz światła, muzyki i wody, czyli Magiczne Fontanny. Pierwszy taki pokaz odbył się w roku 1929 z okazji Światowej Wystawy Przemysłowej EXPO w Barcelonie.

10.07.2017r. - poniedziałek rano: rejs statkiem wycieczkowym po wybrzeżu COSTA BRAVA Wypływamy z CALELLA i płyniemy poprzez zatoczki: Pineda, Santa Susanna, Malgrat de Mar, Blanek, Santa Cristina, Lloret de Mar do TOSSA DE MAR. Tam, zatrzymujemy się na kilka godzin - plażowanie, kąpiel w Morzu Śródziemnym. Tossa de Mar - to popularny kurort na wybrzeżu Costa Brava w prowincji Girona – Katalonia, gdzie odbywają się kongresy Unii Europejskiej. Jest tam romantycznie i klimatycznie. godz. 15:00 - opuszczamy plażę w Tossa de Mar i udajemy się naszym autokarem do wytwórni win w BODEGA EL PARATGE na degustację win i likierów.

11.07.2017r.- wtorek, przed południem próba chórów w Hotelu MARISOL.Po południu: wyjazd do Muzeum Salvadore Dali w FIGUERES, miejsca urodzenia surrealistycznego artysty malarza (1904r.). Następnie, jedziemy do uroczej miejscowości BESALU (Katalonia), położonej na wzgórzu, oddalonej o 30 km na półn.- zachód od Girony.

Besalu, powstało w X w. gdy zbudowano tu zamek. W średniowieczu był tu ośrodek handlowy, gdzie wytwarzano buty i tkaniny. Wchodząc do miasteczka przez kamienną bramę wspaniałego warownego mostu na rzece Fluvia, od razu czujemy urokliwy średniowieczny klimat tego miejsca. Most pochodzi z XI w. liczy 108 m długości, 30m wysokości i od razu zachwyca wszystkich.

12.07.2017r. – środa; dzień zakończenia warsztatów Chóralnych w CALELLA!!!

rano - próba chórów, przygotowanie do koncertu galowego

godz. 18:00 - BARCELONA, katedra SAGRADA FAMILIA

Koncert Galowy i oficjalne zakończenie Międzynarodowych

Warsztatów Chóralnych w Hiszpanii CALELLA – 2017. 

Utwory chóralne poznane na warsztatach w CALELLA i zaprezentowane na koncercie galowym w Barcelonie, w bazylice katedralnej Sagrada Familia 

LAUDATE-Knut Nystedt 

EVENING RISE-traditional from Native Americans Arr. Meinhard Ansohn (DE) 

SERCE MI KAŻE ŚPIEWAĆ PANU SWEMU – Mikołaj Gomółka (1535-1591) Psalm Eruktavit cor memu verbum bonum 

L’EMIGRANT- muz. Amadeu Vives litera; Jacint Verdaguer, arrannj; Gomez Comino

(słodka Katalonia) 

TAKI KRAJ - muz. Zbigniew Raj sł. Jan Pietrzak oprac. Jerzy Rachubiński (z repertuaru chóru HARMONIA z Łodzi)

Po koncercie galowym i oficjalnym zakończeniu warsztatów chóralnych w bazylice katedralnej Sagrada Familia w Barcelonie udajemy się w drogę powrotną do Polski: 

Jadąc przez Francję, dnia 13.07.2017r. o godz. 05:30 - zatrzymujemy się w Lourdes,

w południowo-zach części Francji u podnóża Pirenejów, w miejscu światowych pielgrzymek do Matki Bożej z Lourdes. Jest jeszcze ciemno, jest bardzo chłodno i pada deszcz. Udajemy się uliczkami miasta w kierunku sanktuarium Maryjnego. Po przekroczeniu bramy, idąc jeszcze kilka minut jesteśmy przy grocie, gdzie na pewnej wysokości od ziemi, w zagłębieniu skalnym widzimy piękną, rozświetloną figurkę postaci Matki Bożej. Uczestniczymy we mszy świętej (zaczęła się o godz. 06:00) w języku polskim, prowadzonej przez kilku księży. Nadal jest chłodno i mocno pada deszcz.

Po mszy świętej, siedząc na ławkach z innymi pielgrzymami na zadaszonym terenie przy

sanktuarium oczekujemy, by zażyć kąpieli w świętej wodzie. Ceremonia rozpoczyna się

o godz. 09:00. Czas oczekiwania umilamy sobie wspólną modlitwą prowadzoną przez wolontariuszy.Deszcz - jeszcze pada. Po tym niesamowitym dla każdego z nas indywidualnie przeżyciu, mamy możliwość uczestniczenia we mszy świętej wewnątrz sanktuarium, celebrowanej w języku francuskim.O godz. 13:00 ( deszcz przestał padać) opuszczamy teren sanktuarium Matki Bożej w Lourdes i udajemy się wynajętym busikiem za miasto, jadąc kilkanaście minut pod górę do Domu Polskiej Misji Katolickiej „Bellevue”, położonego na zboczu góry dominującej nad sanktuarium. Dom został założony w roku 1986, poświęcony jest św. Maksymilianowi Kolbe, należy do Polskiej Misji Katolickiej we Francji, jest prowadzony przez polskie siostry Nazaretanki. Dom ofiarowuje swym gościom możliwość skupienia, modlitwy, udziału w codziennej eucharystii w kaplicy, a także noclegu i odpoczynku w tak pięknym miejscu, gdzie Matka Najświętsza objawiła się św. Bernadetcie Soubirous. Było to w roku 1858, kiedy dziewczynka miała 14 lat. 

W Domu Pielgrzyma mogliśmy posilić się zamówionym wcześniej obiadem. To był polski obiad (zupa pomidorowa z ryżem, na drugie danie ziemniaczki, schab pieczony w sosie z pieczarkami, na deser- ciasto, kawa ).Jedna z sióstr gościła naszą grupę w ogrodach ośrodka, opowiadając jego historię i zaprosiła wszystkich pod pomnik ojca św. Jana Pawła II, gdzie barwnie opisała jego wizytę w tym miejscu. O godz. 15:00 pełni miłych i niesamowitych wrażeń opuszczamy Lourdes - ten najpiękniejszy zakątek Francji położony u stóp Pirenejów, i udajemy się w drogę powrotną do Polski. Jedziemy przez Niemcy, przesypiając noc na rozłożonych siedzeniach autokaru. Rano w piątek dnia 14.07.2017r., już na terenie Niemiec następuje zmiana kierowcy autokaru – pan Piotr pożegnał się z nami i zastąpił go inny pan kierowca. godz 14;00 – przekraczamy granicę Niemiec i wjeżdżamy do Polski (Zgorzelec). Do Łodzi autokar przyjechał szczęśliwie o godz 21.00.

Nasza wspaniała, pracowita i pełna emocji podróż dobiegła końca.

27.07.2017 r.

Zebranie zarządu stowarzyszeni. Zarząd omówił najważniejsze sprawy na czas najbliższy:

- projekt okładki na płytę CD z utworami patriotycznymi: koszty emisji, starania

o pozyskanie środków finansowych na ten cel,

- spr. terminu i kosztów rewizyty w Łodzi chóru CONTRA z Zamościa

- spr. kosztów wyjazdu części chóru do Hiszpanii na Międzynarodowe Warsztaty

Chóralne (02-13.07.2017r. w CALELLA - Katalonia) – bardzo udane,

- sprzątanie w siedzibie - organizacja

- pan prof. Jerzy Rachubiński – dyrygent, będzie nadal prowadził próby w nowym sezonie artystycznym w miarę swoich sił ( mimo choroby);

- administracja Radwańska rozpoczęła prace remontowe związane z konserwacją i zabezpieczeniem przed wilgocią murów zewnętrznych elewacji budynku naszego lokalu ( dzięki wielkim staraniom kol. Karola Stasińskiego).

 

26.08.2017 r

 

Kościół Ojców Jezuitów w Łodzi ul. Sienkiewicza 60.

Na zaproszenie kol. Andrzeja Dziedzica ( tenor) chór HARMONIA uczestniczył w ceremonii ślubnej syna kol. Andrzeja - Mateusza. Para Młodych Mateusz i Katarzyna, na mszy świętej przyjęli sakrament ślubu kościelnego w uroczystej oprawie muzycznej, w której swój udział miał chór HARMONIA. Dyrygował- dr hab. Jerzy Rachubiński.

Chór zaśpiewał również na dziedzińcu kościoła po uroczystej ceremonii,

(przy pięknej, słonecznej pogodzie). co bardzo podobało się zarówno PARZE MŁODYCH jak i gościom.

 

23.09.2017 r.

Pl. Wolności w Łodzi. ( godz. 13:45, przy ul. Piotrkowskiej) Koncert Pieśni Patriotycznej pod kierunkiem dr hab. Jerzego Rachubińskiego.

Występ plenerowy chóru HARMONIA miał miejsce w ramach imprezy plenerowej w Łodzi, zatytułowanej ” Śladami Józefa Klemensa Piłsudskiego”. w ramach Zjazdu Miast Piłsudskiego oraz obchodów 150 – lecia urodzin marszałka. Organizatorem imprezy był Urząd Miasta Łodzi i Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, a także Muzeum J. Piłsudskiego w Sulejówku. Obchody upamiętniające pobyt i działalność marszałka w naszym mieście w ramach Zjazdu Miast Piłsudskiego zwabiła mieszkańców Łodzi na Plac Wolności i na ulicę Piotrkowską, gdzie można było podziwiać paradę wojsk legionowych w mundurach z epoki. Tutaj w Łodzi, gdzie marszałek otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Łodzi, jego kult jest ciągle żywy.

 

30.09.2017 r.

Rewizyta chóru Contra z Zamościa.

Goście z Zamościa zamieszkali w Hotelu Mazowieckim ( 2 noclegi) 31.10.2017r. - sobota rano po śniadaniu: spacer turystyczny po mieście z przewodnikiem ( oprowadzała - kol. Halina Pełka ) - obiad i kolacja w siedzibie stowarzyszenia

- wieczorem, godz 19:00 - kościół oo. Jezuitów w Łodzi, koncert obu chórów: HARMONIA - dyryguje: Jerzy Rachubiński i CONTRA - dyryguje: Katarzyna Wasilewska

- godz. 22:00 - spotkanie integracyjne obu zespołów w siedzibie stowarzyszenia; dla chętnych: Spacer po ul. Piotrkowskiej podczas Festiwalu Światła.

01.10. 2017r. (niedziela) – godz. 10:00; Udział chóru CONTRA we mszy św. w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi, po mszy św. koncert Chóru Ziemi Zamojskiej przed ołtarzem głównym świątyni. Dyrygowała Katarzyna Wasilewska. Pożegnanie gości.

 

15.10.2017r..

Sala koncertowa OSM im. H. Wieniawskiego ul. Sosnowa 9 w Łodzi

X - Łódzka Jesień CHÓRALNA im. prof. Henryka Blachy 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Śpiewacze HARMONIA w Łodzi

Dyrekcja Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st.

im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi

Patronatem honorowym festiwal objęli: Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska

Patronat medialny: Radio Łódź

Sponsor: ADRIAN Fabryka Rajstop

Formuła: przegląd dorobku chórów z regionu łódzkiego bez udziału jury.

W koncercie festiwalowym w dniu 15.10.2015r. wzięło udział 6 zespołów chóralnych ziemi łódzkiej:

Stowarzyszenie Śpiewacze HARMONIA w Łodzi - dyrygent: Jerzy Rachubiński Chór Nauczycielski w Łodzi - dyrygent: Maria Hubluk-Kaszuba;

Towarzystwo Śpiewacze im. St. Moniuszki w Aleksandrowie Łódzkim - dyrygent: Piotr Renfeld Aleksandra Łabęcka;

Kameralny Chór Żeński REBELOVE Łódź - dyrygent: Maria Hubluk-Kaszuba;

Chór SPERANZA Kutno - dyrygent: Cezary Górczyński;

Rzgowski Chór CAMERATA Rzgów - dyrygent: Izabela Kijanka

Koncert prowadziła Maja Skoblewska.

 

29.10.2017r.

Wyjazd chóru HARMONIA do Łowicza.

Program pobytu w Łowiczu:

- zwiedzanie Muzeum Ziemi Łowickiej w Rynku Starego Miasta

- godz. 12:00- parafia Katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Mikołaja

Stary Rynek 5 w Łowiczu - udział chóru we mszy świętej, którą celebrował biskup łowicki ks. prof. Andrzej Dziuba. Chór HARMONIA sprawuje oprawę muzyczną pod kierunkiem dr hab. Jerzego Rachubińskiego. Po mszy świętej - koncert muzyki chóralnej przed ołtarzem głównym bazyliki. Dyrygował dr hab. Jerzy Rachubiński.

Występ chóru odbył się w ramach koncertów festiwalowych przy okazji

odbywającego się w Łowiczu w dniach 28-29.10.2017r. I - go Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Mikołaja Zieleńskiego. Jego organizatorem i dyrektorem jest dr hab. Jerzy Rachubiński. Następnie:

- zwiedzanie zamku Radziejowskich w Nieborowie oraz Manufaktury Majoliki w Nieborowie

- godz 16:15 - obiad w restauracji Stara Łaźnia

- zwiedzanie kościoła rektorskiego ojców pijarów pw. Matki Bożej Łaskawej i Św. Wojciecha w Łowiczu. Przewodnikiem turystycznym naszej grupy był Paweł Szmidt, któremu serdecznie dziękujemy za wspaniałe opowiadanie o zwiedzanych obiektach i mamy nadzieję na następne spotkania. - godz. 18:00 - wyjazd z Łowicza do Łodzi.

 

05.11.2017r

Muzeum Historii Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, Sala Lustrzana w Pałacu Poznańskich. Z okazji obchodów 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - Narodowego Święta Niepodległości, i chór HARMONIA wystąpił z koncertem pieśni patriotycznych i żołnierskich dla mieszkańców Łodzi. Dyrygował dr hab. Jerzy Rachubiński.

Prowadzenie i narracja - Maja Skoblewska. Pośród licznie zebranej publiczności swoją obecność zaznaczyli: Elżbieta Jankowska, Krzysztof Cwynar, Ryszard Bonisławski, Cezary Grabarczyk. Pani prezes M. Ircha miała świetną okazję do złożenia podziękowań sponsorom i osobom prywatnym za wsparcie finansowe, jakie stowarzyszenie otrzymało od nich na wydanie albumu CD z pieśniami patriotycznymi zatytułowanego

Ta nasza pieśń” polskie pieśni żołnierskie. Pani prezes M. Ircha obdarowała ich albumem płytowym CD.

 

20.11.2017r.

Łódzki Dom Kultury ul. Traugutta 18 w Łodzi. Sala Kolumnowa.

Na zaproszenie przewodniczącego Związku Chórów i Orkiestr Przemysława Chachorkiewicza oraz dyrektora ŁDK w Łodzi - pani Moniki Matusiewicz, chór HARMONIA wystąpił w widowisku artystyczno- patriotycznym zatytułowanym „Żurawiejki – kuplety wolności „ prezentując 4 pieśni żołnierskie i patriotyczne ze swojego repertuaru. Dyrygował - dr hab. Jerzy Rachubiński.W koncercie wystąpili głównie artyści Teatru Muzycznego w Łodzi.Widowisko reżyserował - Janusz Słoneczny.

 

21.11.2017r

Zebranie zarządu stowarzyszenia w siedzibie.

Protokół z zebrania - do wglądu w sekretariacie zarządu.

25.11.2017r

Święto Chórzystów CECYLKA – Msza święta dla stowarzyszenia w intencji patronki chórzystów św. Cecylii. Msza święta dla członków stowarzyszenia w intencji patronki chórzystów św. Cecylii odbyła się w kościele sanktuarium pw. Matki Bożej Zwycięskiej w Łodzi, pod przewodnictwem ks. Biskupa Adama Lepy. Oprawę muzyczną uroczystej mszy świętej stanowiły utwory sakralne wykonane przez chór HARMONIA pod dyrekcją dr hab.

Jerzego Rachubińskiego. Po mszy świętej członkowie stowarzyszenia i zaproszeni goście

udali się na spotkanie towarzyskie w siedzibie stowarzyszenia. Na spotkaniu obecni byli: zaproszeni goście: Ryszard Bonisłąwski – senator RP, Jolanta Chełmińska – była Wojewoda m. Łodzi, członkowie honorowi: Grzegorz Wilgoci, Jan Karol Jóźwiak z małżonką, członkowie wspierający: Elżbieta Stasińska i Jarosław Smurzyński.

 

18.12.2017 r.

Koncert Kolędowy w Urzędzie Wojewódzkim Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104. Na zaproszenie marszałka Województwa Łódzkiego Zbigniewa Rau, chór HARMONIA pod kierunkiem dr hab. Jerzego Rachubińskiego dał krótki koncert kolędowy w Urzędzie Miasta Łodzi. Było to spotkanie przedświąteczne dla pracowników samorządu woj. łódzkiego.

 

25.12.2017r.

Boże Narodzenie 2017. Udział chóru we mszy św. w kościele sanktuarium pw. MBZ. W Łodzi przy ul Łąkowej 27.

Po mszy św. – koncert kolędowy przed ołtarzem głównym sanktuarium -

pod kierunkiem dr hab. Jerzego Rachubińskiego.

 

31.12.2017 r.

SYLWESTER w siedzibie HARMONII !

Szczęśliwego Nowego Roku!!!!