baner2 baner3 baner4 baner5 baner6 baner7 baner8 alty soprany basy_tenory Kamil_Gruszczynski zarzd_poprawka

Paryż 2012r.

Asyż, lipiec 2013r.

Zespół Stowarzyszenia Śpiewaczego Harmonia - luty 2023        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Alty - 2023 rok        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Soprany - 2023       Fot. Bazyli Andrzej Szust

Tenory i basy - 2023       Fot. Bazyli Andrzej Szust

Dyrygent - Kamil Gruszczyński        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Zarząd Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA - luty 2023      Fot. Bazyli Andrzej Szust

STATUT STOWARZYSZENIA ŚPIEWACZEGO
 

Statut Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA. 

AKTUALIZACJA 23-03-2014

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania i charakter pracy

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Śpiewacze „Harmonia”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolita ze szczególnym uwzględnieniem miasta Łodzi.

§3

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym posiada osobowość prawną

 i działa na podstawie niniejszego Statutu.

§4

Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji o podobnym charakterze i profilu działania.

§6

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków.

Rozdział II

Cele i środki działania

§7

Celem Stowarzyszenia Śpiewaczego „Harmonia” jest:

1. Tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej w Łodzi i na terytorium całego kraju.

2. Pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji amatorskiego ruchu śpiewaczego w Łodzi.

3. Popularyzacja polskiej twórczości muzycznej za granicą.

4. Podnoszenie poziomu artystycznego w ramach amatorskiego – społecznego ruchu chóralnego.

5. Społeczno – wychowawcze działanie dla umuzykalnienia łódzkiego środowiska

6. Kształtowanie i umacnianie patriotycznych i obywatelskich postaw swoich członków.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1. Dobrowolne zrzeszanie członków.

2. Inicjowanie i organizowanie imprez, koncertów, przeglądów, festiwali z udziałem innych amatorskich chórów z Łodzi i województwa.

3. Współpracę z polonijnym ruchem muzycznym za granicą.

4. Działalność wydawniczą i fonograficzną dotyczącą propagowanie muzyki chóralnej.

5. Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, instytucjami, środkami masowego przekazu, organizacjami kultury na terenie kraju .

6. Wyjazdy na koncerty i festiwale na terenie kraju i poza jego granicami.

7. Oprawy muzyczne obrzędów liturgicznych kościoła katolickiego, obchodów świąt państwowych oraz innych uroczystości okolicznościowych ekumenicznych i świeckich.

8. Organizowanie imprez integrujących środowisko Stowarzyszenia oraz osób ze Stowarzyszeniem związanych.

9. Sprzedaż przedmiotów z darowizny na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

10. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących do sfery zadań publicznych, o których jest mowa w art.4 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

11. Inną działalność zmierzającą do realizacji celów statutowych.

12. Prowadzenie regularnych zajęć szkoleniowych w formie prób i warsztatów muzycznych aktywizujących środowisko seniorów  związane ze  Stowarzyszeniem oraz współpracę z innymi organizacjami zrzeszającymi seniorów z terenu Łodzi i województwa.

13. Współpracę i współdziałanie edukacyjne ze szkołami dla szerszego udziału dzieci i młodzieży szkolnej w amatorskich zespołach chóralnych.

§ 9

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, która obejmuje:

 a) wynajem PKD 6820

2. Działalność gospodarcza, o której mowa powyżej, może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia

3. Przychody z w/w działalności gospodarczej służą realizacji celów Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

§ 10

1. W zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność nieodpłatną pożytku publicznego.

2.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową odpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:

a. publikowanie i upowszechnianie materiałów dotyczących Stowarzyszenia oraz promocji miasta Łodzi

b. organizowanie zdarzeń kulturalnych w powiązaniu z szerzeniem idei patriotyzmu i podtrzymywanie tradycji narodowej

c. utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami o podobnych celach oraz uczestnictwo w realizacji inicjatyw podejmowanych przez inne podmioty,

d. organizowanie: koncertów, przeglądów i innych cyklicznych spotkań chórów w celu podtrzymywania tradycji śpiewu chóralnego,

e. animowanie współpracy pomiędzy chórami z różnych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem chórów polonijnych,

f. działalność wydawniczą i fonograficzną dotyczącą propagowania szerokiego odbioru muzyki,

g. organizowanie tradycyjnych, okolicznościowych spotkań integracyjnych 

3. Stowarzyszenie może prowadzić statutową działalność nieodpłatną pożytku publicznego w sferze zadań publicznych w zakresie:

a. tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej w naszym mieście i kraju

b. pielęgnowanie i podtrzymywanie tradycji amatorskiego ruchu śpiewaczego w Łodzi

c. podnoszenie poziomu artystycznego w ramach amatorskiego-społecznego ruchu chóralnego.

d. społeczno-wychowawcze działanie dla umuzykalnienia łódzkiego środowiska.

e. współpraca z polonijnym ruchem muzycznym za granicą.

f. popularyzacja polskiej twórczości za granicą.

g. inicjowanie i organizacja imprez, koncertów, przeglądów z udziałem innych amatorskich chórów z Łodzi i kraju.

4. Stowarzyszenie realizując powyższe cele opiera się na społecznej pracy członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne działające w ruchu amatorskim, popierające

 i realizujące cele Stowarzyszenia.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a. rzeczywistych

b. wspierających

c. honorowych

3. Członkiem rzeczywistym może być osoba fizyczna biorąca czynny udział w działalności artystycznej i organizacyjnej Stowarzyszenia.

4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna, popierająca cele Stowarzyszenia i udzielająca materialnego lub programowego wsparcia.

5. Przyjęcie w poczet członków rzeczywistych i wspierających następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej w oparciu o pisemną deklarację.

6. Członkiem honorowym może być osoba prawna lub fizyczna, która położyła wybitne zasługi dla Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia szczególnie zasłużeni mogą otrzymać godność prezesa honorowego. Honorowe członkostwo i godność prezesa honorowego nadaje na wniosek zarządu Walne Zgromadzenie. 

§ 12 

Członek rzeczywisty, wspierający i honorowy ma prawo do:

1. Uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.

2. Posiadania czynnego i biernego prawa wyborczego. 

3. Uczestniczenia we wszystkich imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

4. Zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów do władz Stowarzyszenia.

§ 13

Członek rzeczywisty, wspierający i honorowy zobowiązani są do:

1. Przestrzegania Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia.

2. Aktywnego udziału w realizacji celów  Stowarzyszenia.

3. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

4. Uczestnictwa w walnych zebraniach członków.

5. Dbałość o dobre imię Stowarzyszenia oraz wzrost jego roli .

6. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.

7. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14

 Utrata członkostwa następuje w wyniku:

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.

2. Nieopłacenie składek lub nieangażowanie się w prace Stowarzyszenia przez okres 1 roku poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia.

3. Wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Zarządu za działalność na szkodę Stowarzyszenia lub za istotne naruszenie postanowień niniejszego Statutu.

4. Likwidacji Stowarzyszenia.

5. Śmierć osoby fizycznej będącej członkiem Stowarzyszenia.

§ 15

Od uchwały Zarządu o wykluczeniu przysługuje członkowi rzeczywistemu i wspierającemu prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego lub Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty pisemnego powiadomienia.

Rozdział IV

Władze i struktura organizacyjna

§16

Władzami Stowarzyszenia Śpiewaczego „Harmonia’ są:

1. Walne Zgromadzenie Członków.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

4. Sąd Koleżeński.

§ 17

1. Walne Zgromadzenie jest Najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków powinno być podane do wiadomości najpóźniej 7 dni przed terminem.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze najpóźniej do końca marca i co 3 lata jako Sprawozdawczo-Wyborcze.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd wtedy gdy zachodzi taka potrzeba.

6. Dla ważności Walnego Zgromadzenia kworum wynosi ½ liczby członków Stowarzyszenia 

7. O ile w przewidzianym terminie nie zbierze się kworum, Zarząd zobowiązany jest do ponownego zwołania Walnego Zgromadzenia w drugim terminie.

8. Drugi termin Walnego Zgromadzenia może być wyznaczony w tym samym dniu.

9. O drugim terminie Walnego Zgromadzenia członkowie powinni być poinformowani 

w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania.

10. W drugim terminie nie wymaga się kworum.

§ 18

Do zakresu uprawnień Walnego Zgromadzenia należy:

1. Ocena działalności Zarządu oraz rozpatrywanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, 

Sądu Koleżeńskiego i wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

2. Uchwalanie planu pracy Zespołu oraz preliminarza dochodów i wydatków.

3. Wybór i odwołaniu wszystkich członków Zarządu, Prezesa, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

4. Nadawanie godności członka honorowego i prezesa honorowego.

5. Rozpatrywanie odwołań członków rzeczywistych i podejmowanie ostatecznych decyzji w sprawach wynikających z orzeczeń Sądu Koleżeńskiego oraz kwestii pozbawienia członkostwa.

6. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia oraz ustalenie wysokości składek członkowskich.

7. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

8. Podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

9. Uchwalenie zmian w statucie.

§ 19

1. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Stowarzyszenia w jawnym głosowaniu od 10 do 12 osób do Zarządu większością 2/3 głosów na okres 3 lat.

2. Walne Zgromadzenie wybiera w jawnym głosowaniu zwykłą większością głosów Prezesa z pośród wszystkich członków rzeczywistych na okres 3 lat.

3. Zarząd Stowarzyszenia składa się z:

a. prezesa

b. wiceprezesa

c. sekretarza

d. skarbnika

e. od 6 do 8 członków

4. Dyrygent wchodzi w skład Zarządu z racji zajmowanego stanowiska.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. W posiedzeniu Zarządu powinien uczestniczyć, z głosem doradczym, przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego zastępca.

7. Zarząd jest uprawniony do podjęcia uchwały o skreśleniu ze składu Zarządu w razie jego nieusprawiedliwionej nieobecności na zebraniach przez okres 6 miesięcy.

8. W okresie kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować nowych członków w miejsce ustępujących lub skreślonych z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

9. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków pochodzących z wyboru.

10. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia (prezesa lub wiceprezesa).

11. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje prezes i skarbnik. 

12. Są oni upoważnieni do zawierania umów w przypadku nieobecności prezesa (spowodowanego np: podróżą służbową, przedłużającą się chorobą) obowiązki jego przejmuje wiceprezes.

13. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

14. Członek Zarządu, który w okresie kadencji zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, podlega odwołaniu z pełnionej funkcji.

§ 20

Do zakresu działania Zarządu należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia.

2. Kierowanie pracami Stowarzyszenia i zwoływanie Walnych Zgromadzeń.

3. Wykonywanie uchwał Walnych Zgromadzeń i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.

4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Opracowywanie planów pracy, preliminarzy wydatków dochodów i prawidłowe ich wykonywanie.

6. Przedkładanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

7. Powoływanie dyrygenta i współdziałanie z nim dla stwarzania warunków prawidłowej pracy Stowarzyszenia.

8. Organizacja koncertów, imprez, wycieczek i innych form rozrywek kulturalnych.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna składa się 3 członków wybieranych na 3 lata.

2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

a. badanie gospodarki finansowej oraz całokształtu pracy Zarządu, co najmniej raz w roku.

b. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla  ustępującego Zarządu.

c. zgłaszanie wniosku do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 22

1. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory między członkami Stowarzyszenia. 

2. Składa się z 3 osób wybieranych na okres 3 lat.

3. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

4. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego członek ma prawo odwołać się do Walnego Zgromadzenia.

Rozdział V

Majątek

§ 23

1. Majątek  Stowarzyszenia Śpiewaczego „Harmonia” powstaje z:

a. składki członkowskie;

b. praca społeczna członków;

c. dotacje udzielane przez budżet państwa;

d. darowizny, zapisy i spadki;

e. środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu;

f. przychód z własnej działalności odpłatnej i nieodpłatnej;

g. przychód z własnej działalności gospodarczej, o której jest mowa w § 9 niniejszego Statutu;

h. przychód z majątku stowarzyszenia;

i. inne źródła.

2. Przychód z działalności nieodpłatnej i odpłatnej stowarzyszenia służy wyłącznie prowadzenia działalności pożytku publicznego i służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 24

1. Umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa i inne akty prawne podpisują w imieniu Zarządu prezes lub wiceprezes, sekretarz, skarbnik.

2. Dokumenty powodujące zmianę składników majątkowych podpisują: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik

§ 25

Zabrania się:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia Śpiewaczego „Harmonia:” w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia Śpiewaczego „Harmonia” na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia Śpiewaczego „Harmonia” na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia Śpiewaczego „Harmonia”

4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia Śpiewaczego „Harmonia”, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowych.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 26

1. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku i wyznacza komisję likwidacyjną.

 

Zarząd Stowarzyszenia Śpiewaczego „Harmonia”:

Prezes - Małgorzata Ircha

Wiceprezes - Jolanta Kaliszewska

Wiceprezes - Karol Stasiński

Skarbnik - Halina Smurzyńska

Sekretarz - Magdalena Pacholska    

Członkowie - Elżbieta Barska, Bożena Borowska, Irena Górowska, Barbara Gralewska, Wojciech Nikodemski,  Włodzimierz Orzechowski.

 

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.

KRS: 0000235040 NIP: 726-21-45-513  REGON: 471653177
ul. Zamenhofa 32
90-547 Łódź