baner2 baner3 baner4 baner5 baner6 baner7 baner8 alty soprany basy_tenory Kamil_Gruszczynski zarzd_poprawka

Paryż 2012r.

Asyż, lipiec 2013r.

Zespół Stowarzyszenia Śpiewaczego Harmonia - luty 2023        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Alty - 2023 rok        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Soprany - 2023       Fot. Bazyli Andrzej Szust

Tenory i basy - 2023       Fot. Bazyli Andrzej Szust

Dyrygent - Kamil Gruszczyński        Fot. Bazyli Andrzej Szust

Zarząd Stowarzyszenia Śpiewaczego HARMONIA - luty 2023      Fot. Bazyli Andrzej Szust

OPP to przywilej i obowiązek... 

 

 

Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego

Organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego zobowiązane są do corocznej sprawozdawczości, której celem jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji na temat zakresu prowadzonej przez nie działalności pożytku publicznego. Sprawozdania sporządzane przez organizacje pożytku publicznego powinny w szczególności jasno informować o tym, jak organizacje te realizują swoje cele statutowe, w tym zlecone przez organy administracji rządowej lub samorządu terytorialnego zadania publiczne i umożliwiać społeczną kontrolę gospodarowania powierzonymi środkami, w tym pochodzącymi z 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

W myśl art. 23 ustawy o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie organizacja pożytku publicznego zobowiązana jest do sporządzenia i ogłoszenia dwóch rodzajów sprawozdań: rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności.

Oznacza to, iż po podjęciu przez właściwe władze podmiotu posiadającego status OPP uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego na ww. organizacjach ciąży obowiązek publikacji sprawozdania merytorycznego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego w internetowej bazie sprawozdań, prowadzonej przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Zgodnie z art. 45 ust. 1. ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, jednak nie później niż do końca 3 miesiąca nowego roku obrotowego. Sprawozdanie finansowe powinno być przyjęte przez władze organizacji pożytku publicznego do końca 6 miesiąca następnego roku obrotowego. Termin w jakim należy zamieścić sprawozdania w bazie sprawozdań jest uzależniony od roku obrotowego, tj. jeżeli rok obrotowy organizacji jest taki sam jak rok kalendarzowy – termin upływa 15 lipca, zaś jeżeli rok obrotowy różni się od roku kalendarzowego – termin mija 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za który jest składane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne.

Ale już teraz zamieszczamy nasze sprawozdanie OPP.   Całe sprawozdanie znajduje się TUTAJ